Splošni pogoji prodaje družbe BOSSPLAST d.o.o.


Splošni pogoji prodaje družbe Bossplast d.o.o. št. 07052019

 1. Predmet pogojev

Ti SPLOŠNI POGOJI PRODAJE (v nadaljevanju: SPP) določajo pravice in obveznosti med kupcem in družbo Bossplast d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec). Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te SPP in da se z njimi v celoti strinja. Ti SPP prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen če se kupec in prodajalec pisno ne dogovorita drugače. Ti SPP so tako veljavni, ne glede na to, ali kupec ob oddaji naročila pošlje svoje splošne pogoje. Morebitni splošni pogoji kupca ali tretjih strank ne zavezujejo prodajalca, tudi če jim izrecno ne ugovarja. Za vsako odstopanje od naštetih pogojev je potrebno pridobiti pisno soglasje prodajalca. Soglasje prodajalca o odstopanju posameznega pogoja od teh SPP ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh SPP.

 1. Veljavnost ponudbe

Vse ponudbe/predlogi prodajalca so nezavezujoče narave, razen v kolikor je na posamezni ponudbi prodajalca izrecno navedeno, da je ponudba zavezujoča. V slednjem, primeru prodajalec jamči za pogoje iz ponudbe samo v okviru časovne veljavnosti ponudbe.

Tehnično, projektantsko in drugo tovrstno svetovanje ter inženiring ni predmet pogodbe, ki se sklene med kupcem in prodajalcem za nakup blaga, razen v kolikor je to med strankama pisno izrecno dogovorjeno.

 1. Plačilni pogoji, dobavni pogoji in roki, prevzem blaga

Plačilne pogoje, dobavne pogoje in roke ter prevzem blaga pogodbeni stranki dogovorita s ponudbo in sprejemom ponudbe oziroma naročilom in potrditvijo naročila s strani prodajalca. Plačilni rok oz. zapadlost plačila je skladno s ponudbo, sprejemom ponudbe oziroma naročilom in potrditvijo naročila s strani prodajalca navedena na računu. Če ni drugače izrecno pisno dogovorjeno, mora biti plačilo celotne kupnine s strani kupca izvedeno pred prevzemom blaga ali posameznih delov blaga, brez kakršnih koli odbitkov na prodajalčev bančni račun. V primeru zamude s plačilom kupnine prodajalcu pripadajo tudi zakonske zamudne obresti, v nobenem primeru pa zamudne obresti niso nižje od 8% p.a.

Dobavni rok začne teči z dnem potrditve naročila s strani prodajalca kupcu. Končni dobavni rok je določen v potrditvi naročila, ki ga prodajalec pošlje kupcu. V primeru sprememb v naročilu, veljajo dobavni roki, kot so ti določeni v prodajalčevi potrditvi spremenjenega naročila. Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če se stranki o tem nista izrecno pisno dogovorili s posebno klavzulo.

Prodajalec si pridržuje pravico podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile (požari, potresi, poplave, neurja ali druge elementarne nesreče, vojne, stavke, prometni zastoji ali druge motnje v transportu, državni ukrepi, zamuda proizvajalčevega dobavitelja ali drugi nepredvidljivi dogodki, na katere prodajalec nima vpliva). Prodajalec je dolžan o nastanku ali prenehanju teh razlogov kupca obvestiti. Prodajalec ob tem posreduje kupcu tudi nov predviden datum dobave.

Če med kupcem in prodajalcem ni izrecno pisno dogovorjeno drugače, je s sklenitvijo pogodbe med njima dogovorjena klavzula EX WORKS, INCOTERMS 2010, naslov: Pod jelšami 5, 1290 Grosuplje).

Samo v primeru sklenitve posebnega pisnega dogovora med prodajalcem in kupcem ter proti dogovorjenemu plačilu prodajalec izvede prevoz blaga v dogovorjeni kraj izpolnitve. V kolikor ni posebej dogovorjeno drugače lahko prodajalec v takšnih primerih sam izbere obliko prevoza blaga. Ob tem je kupec dolžan omogočiti vse potrebno za izvedbo dogovorjenega prevoza (ustreznost dostavnih poti do kraja za razkladanje blaga,…) in za razkladanja blaga (ustrezen prostor za razkladanje blaga,…). V nasprotnem primeru lahko prodajalec kupcu zaračuna vse s tem povezane nastale stroške, med drugim stroške morebitnega dodatnega prevoza (odvoz in ponovni dovoz), stroške prekladanja, stroške skladiščenja, strošek porabljenega časa, itd.

Kupec je dolžan po prejemu prodajalčevega obvestila prevzeti blago v 3 delovnih dneh, v kolikor ni drugače dogovorjeno. V primeru, da kupec blaga ne prevzame v dogovorjenem roku, prodajalec kupcu zaračuna stroške skladiščenja v višini 0,5 % skupne vrednosti neprevzetega blaga za vsak dan zamude s prevzemom blaga.

Prodajalec si pridržuje pravico do delnih dobav.

Vračilo že kupljenega blaga je možno samo po predhodnem pisnem dogovoru s prodajalcem (odločitev o sprejemu takšnega blaga je v popolni diskreciji prodajalca). V tem primeru (torej če prodajalec pisno soglaša z vrnitvijo blaga), je možno vrniti le nepoškodovano originalno zapakirano blago, in sicer najkasneje v roku 1 meseca od prevzema blaga. V kolikor ni posebej dogovorjeno drugače se v takšnem primeru ob vrnitvi blaga kupcu zaračunajo manipulativni stroški v višini 20 % vrednosti kupnine vrnjenega blaga.

 1. Odstop od pogodbe zaradi zamude pri dobavi blaga

Kupec lahko odstopi od naročila, če je prodajalec v zamudi z dobavo naročenega blaga in mu je kupec po zamudi pisno postavil primeren dodatni rok za dobavo blaga, ki ne sme biti krajši kot 30 dni. Če je prodajalec v zamudi z dobavo le posameznega dela blaga iz naročila, lahko kupec skladno s prejšnjim stavkom odstopi od naročila le v delu, ki se nanaša na ta del blaga. V kolikor preostale dobave po naročilu brez dela blaga, z dobavo katerega je prodajalec v zamudi, za kupca nimajo pomena, pa lahko kupec upoštevajoč prvi stavek te točke SPP vseeno odstopi od celotnega naročila. Kupec ne more odstopiti od posameznega naročila po tej točki SPP, če je prodajalec v zamudi z blagom ali posameznim delom blaga zaradi razlogov višje sile.

 1. Odstop od pogodbe sklenjene na daljavo s potrošnikom

V primeru, da gre upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo potrošnikov, pri prodajni pogodbi za pogodbo sklenjeno na daljavo s potrošnikom, in želi kupec iz kateregakoli razloga odstopiti od prodajne pogodbe oziroma nakupa, mora kupec v 14 dneh obvestiti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo za to treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko kupec uredi preko elektronske pošte z nedvoumno izjavo (ki naj vsebuje zlasti ime in naslov potrošnika, številko in datum računa, opredelitev sklenjene prodajne pogodbe, opredelitev vrste in količine blaga, izjavo o odstopu od pogodbe, podpis kupca v primeru papirnate oblike izjave). Izjavo se pošlje na e-pošti naslov: info@bossplast.com. Edini strošek, ki kupca bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Če je kupec blago že prejel in od pogodbe odstopil, mora blago vrniti prodajalcu v 30 dneh po poslanem obvestilu ali izjavi, da odstopa od pogodbe. Blago mora vrniti nepoškodovano in skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo in računom. V primeru vračila blaga bo prodajalec kupnino vrnil takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, razen v primeru plačila s kartico, če še ni bila bremenjena. Ob tem velja, da prodajalec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.

 1. Cena

S strani prodajalca navedene cene so neto cene in ne vključujejo zakonsko določenega davka na dodano vrednost, razen v kolikor je izrecno pisno določeno drugače.

Stroški namestitve, zagona, testiranja in dokumentiranja blaga (razen zakonsko predpisane tehnične dokumentacije in navodil za uporabo) niso vključeni v ceno, razen če je to izrecno pisno dogovorjeno med kupcem in prodajalcem. Kupec je dolžan pravočasno zagotoviti vse potrebno za izvedbo namestitve, zagona, testiranja in dokumentiranja blaga, sicer lahko prodajalec kupcu zaračuna vse s tem povezane nastale stroške (stroške prihoda na lokacijo in vrnitve, strošek porabljenega časa, itd.).

 1. Podaljšan pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na blagu, ki je predmet naročila, do popolnega plačila kupnine. Če kupec v tem času proda blago kateri koli tretji osebi, za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti vnaprej odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb iz naslova prodajnih ali drugih pogodb. Prodajalec te terjatve že vnaprej sprejema. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca. Iz odstopljenih terjatev lahko prodajalec poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več, je dolžan v roku 10 delovnih dni izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v celoti, ali če po popolnem plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma povratno odstopiti kupcu.

V vseh teh primerih je kupec na poziv prodajalca dolžan prodajalcu izročiti celotno dokumentacijo, potrebno za uveljavljanje pravic iz pravnega razmerja med kupcem in tretjo osebo, kateri je kupec prodal, vgradil ali kakorkoli drugače dobavil blago.

V primeru, da prodajalec uveljavlja pridržek lastninske pravice in predmet pogodbe prevzame nazaj, to še ne pomeni, da je s tem odstopil od pogodbe oziroma posameznega naročila, razen če je bilo to izrecno v pisni obliki sporočeno kupcu ob prevzemu predmeta naročila nazaj.

Vse dokler je blago v lasti prodajalca, je kupec dolžan ravnati z blagom (vzdrževati, skladiščiti, itd.) s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

 1. Grajanje napak

Razen v primerih prodaje, za katero se uporablja zakonodaja, ki ureja varstvo potrošnikov, je kupec dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem takoj po prevzemu blaga ter očitne napake oz. pomanjkljivosti prodajalcu pisno grajati nemudoma ob prevzemu blaga. Skrite napake, za katere odgovarja prodajalec, je kupec dolžan grajati pisno nemudoma po odkritju napake. Vse napake, razen tistih, ki bi se pokazale šele po vgradnji blaga, je potrebno grajati pred vgradnjo blaga. Blaga z napakami, ki so se pokazale pred vgradnjo, se ne vgrajuje. Stroške izvedbe zamenjave blaga (prelaganje, vgradnja, itd.) krije kupec sam, razen v primerih skritih napak, ki bi se pokazale šele po vgradnji blaga.

Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na blagu (kot npr. okrušeni robovi, odrgnine, …), ki so posledica nestrokovnega vgrajevanja, transporta, itd. ali ki so posledica razlogov na strani kupca ali tretjih oseb.

 1. Garancija

V kolikor je za dobavljeno blago podana obvezna ali prostovoljna garancija, potem veljajo garancijski roki in pogoji proizvajalcev dobavljenega blaga, ki začnejo teči z dnem dobave blaga kupcu. V kolikor dobava blaga ni mogoča iz razlogov na strani kupca, začne garancijski rok teči z dnem predvidene dobave blaga kupcu, do katere ni prišlo iz razlogov na strani kupca. Veljavnost garancije je pogojena z doslednim upoštevanjem pogojev ter navodil uporabe blaga in primernim ter strokovnim vzdrževanjem objekta in blaga ter z vsemi ostalimi garancijskimi pogoji proizvajalca posamezne dobavljenega blaga.

Garancijska doba blaga, katere proizvajalec je prodajalec in za katerega je podana bodisi obvezna bodisi prostovoljna garancija, znaša 12 mesecev, v kolikor ni posebej pisno določeno drugače.

 1. Izključitev odškodninske odgovornost prodajalca

Za škodo, ki ni nastala neposredno na dobavljenem blagu in ki je posledica okvare ali napake blaga, zamude pri dobavi blaga ali kakršnegakoli drugega ravnanja (storitev ali opustitev) prodajalca, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali vsakršne druge premoženjske in/ali nepremoženjske škode kupca, kot denimo poškodbe oseb ali predmetov, izpad proizvodnje, izgubo blaga na zalogi, vse škode iz naslova poslovne odškodninske odgovornosti in podobno, Izključitev odgovornosti prodajalca po tej točki SPP ne velja, če prodajalec škodo povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Prodajalec obdeluje in varuje osebne podatke v skladu z relevantno zakonodajo in v skladu s Politiko zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani prodajalca https://katalog.bossplast.com/o-trgovini/politika-zasebnosti ter na strani https://bossplast.com/pogoji-uporabe/

 1. Veljavno pravo

V zvezi s pogodbo sklenjeno med prodajalcem in kupcem ter temi SPP se uporablja pravo Republike Slovenije.

 1. Reševanje sporov

Vse morebitne spore v zvezi s temi SPP in pogodbo si bosta prodajalec in kupec prizadevala rešiti sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Končne določbe

Ti SPP se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca (http://www.bossplast.com/splosni_pogoji_poslovanja) in so priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali naročila. Prodajalec in kupec lahko s posebnimi pisnimi dogovori drugače uredita posamezna določila, kot jih opredeljujejo ti SPP.

Bossplast d.o.o.                                                                                                                                    Grosuplje, 4. julij 2019